Om mig

Att du som besökare funnit denna flik på min hemsida innebär antagligen att du är lite intresserad av vem jag är. Sedan mitten av juni 2021 arbetar jag som biträdande jurist på Advokatbolaget Opus. Jag utgår från våra kontor i Malmö och Eslöv. Besök oss gärna på byråns hemsida. Jag åtar mig uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn samt offentligt biträde i förvars- och utvisningsärenden. Därutöver åtar jag även mig familjerättsliga mål och ärenden om vårdnad, boende och umgänge samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LPT och LVM. Jag har särskild kompetens när det gäller barn och barnperspektivet, varför jag ofta förordnas som målsägandebiträde, särskild företrädare eller ställföreträdare för barn. Förutom min juristexamen har jag även en pedagogisk examen. Jag har arbetat många år inom skola samt skrev mitt examensarbete inom ramen för juristprogrammet om häktning av barn.

Jag har genomgått Advokatsamfundets delkurser inför advokatexamen. Jag är godkänd i såväl det skriftliga provet i konstitutionell rätt som i den muntliga examinationen. Just nu väntar jag på att ha arbetat tillräckligt länge för att kunna söka och antas som ledamot i Sveriges advokatsamfund.

Mina studier i juridik tog sin början vid Institutionen för handelsrätt (Ekonomihögskolan, Lunds universitet) hösten 2016. Studierna gick bra och jag sökte därför in till juristprogrammet. Min väg in på programmet gick via den utvidgade juridiska introduktionskursen (UJIK). UJIKen är en fristående kurs som erbjuds av Juridiska fakulteten; de 20 studenter med högst poäng på tentamen och som erhåller betyget AB (minst 83% på tentamen) tilldelas en plats på juristprogrammet. Våren 2017 var jag den student som erhöll högst poäng på tentamen och den förste att antas till utbildningen med start hösten 2017.

Även om jag började med affärsjuridik vid institutionen för handelsrätt, utvecklade jag under mina år av studier ett allt större intresse för humanjuridiken och att hjälpa den lilla människan. Min kandidatuppsats under utbildningens sjätte termin behandlade förslaget till ändrade häktningsregler för vuxna, i jämförelse med norska och danska regler. I mitt examensarbete under utbildningens sista termin gjorde jag en kritisk granskning av de nya häktningsreglerna för barn utifrån den internationella kritiken Sverige fått vidkännas. Ämnet var intressant; inte minst för att det föreslagits nya häktningsregler med tidsgränser, parallellt med att Barnkonventionen blivit lag i Sverige.

Trots mitt stora intresse för humanjuridik fann jag det onödigt att inte slutföra de studier i affärsjuridik jag tidigare påbörjat vid Institutionen för handelsrätt. Därav slutförde jag utbildningen parallellt med juristprogrammet. Min avslutande kandidatuppsats skrevs hösten 2020, parallellt med att jag läste mina fördjupningskurser vid juristprogrammet. I uppsatsen undersökte jag om de ändrade åtalsprövningsreglerna i upphovsrättslagen medfört att straffhotet vid upphovsrättsliga intrång minskat. Tack vare de parallella studierna har jag under mina studieår därav erhållit en kandidatexamen i handelsrätt med affärsjuridisk inriktning och en juristexamen. Samtliga mina uppsatser finns att ta del av under publikationer.