En annan tid, ett annat liv

Under kvällen snubblade jag över en artikel som skrevs om mig för exakt fyra år sedan. En artikel om mig, om en annan tid och ett annat liv.

För den som är intresserad så beskriver artikeln väl den vändning mitt liv tagit. Hur jag i slutet av 00-talet var på fel plats i livet. Vilka konsekvenser det fick, men även vilka möjligheter det skapade i förlängningen.

Mitt sätt att hantera att jag de facto gjorde bort mig en gång i tiden har varit öppenhet. Jag tror på öppenhet. Att man tar ansvar för sina handlingar och tar konsekvenserna av det. Det är den enkla anledningen till att jag en gång i tiden ställde upp på ovan länkad intervju. För att visa att det är möjligt. Det är likväl anledningen till att jag föreläst om min resa, bland annat för kriminologistudenterna vid Lunds universitet.

Fortsätt läsa ”En annan tid, ett annat liv”
Dela gärna!

Advokatexamen avklarad!

Den 15 december 2023 kommer alltid att finnas i mitt minne. Det var dagen då jag hade min muntliga advokatexamen och blev godkänd.

För att bli advokat måste man genomgå tre advokatkurser med skriftligt prov i konstitutionell rätt på sista kursen. Därutöver måste man genomföra ett muntligt prov i advokatetik.

När man arbetat tre år som biträdande jurist kan man bli antagen i Sveriges advokatsamfund. För min del har jag arbetat tre år sommaren 2024 och det är vad jag väntar på och ser fram emot.

De senaste veckorna har varit fullpackade. Domstolarna vill ha allt klart innan jul, innebärande att det är högtryck just nu. Jag har haft flera huvudförhandlingar för att sen åka till kontoret och förbereda dagen efter, samt sedan hem för att plugga advokatetik tills jag somnat. Men det muntliga provet gick bra. Uppenbarligen var jag väl påläst. Jag svarade mer än vad som förväntades, det gick bra. Men det hade aldrig gått utan omfattande studier.

Nu mot nya äventyr inför sommaren 2024.

Dela gärna!

För många barn häktade, alldeles för länge!

Häromdagen skrev jag om detta på min LinkedIn. För att nå ut till fler postar jag även här.

Artikel från Omni

Sommaren 2021 infördes det en bortre tidsgräns vid häktning av barn. Jag skrev samtidigt mitt examensarbete om det och var kritisk; min uppfattning var att de nya reglerna inte skulle korta ner häktningstiderna.

Det jag inte förutsåg var att ungdomsreduktionen för 18-21-åringar dessutom skulle tas bort och att det skulle skapas ännu större incitament att utnyttja barn för brott.

Nu är vi här ett par år senare. Med fler barn häktade på grund av politiska beslut inriktade mot hårdare tag. Och fler barn än någonsin häktas längre än den bortre tidsgränsen.

Fortsätt läsa ”För många barn häktade, alldeles för länge!”
Dela gärna!

Kriminalvården kan inte uppfylla kraven för unga

“Vid statlig våldsutövning, vilken häktning är, ska resursbrister inte läggas den enskilde till last. Rådande synsätt, där statens intresse att utreda och lagföra brott ställs mot mänskliga rättigheter kommer med all sannolikhet att medföra fortsatta långa häktningstider för barn. Sett till de skadliga verkningar häktningen kan ge, blir det än mer påtagligt när det gäller barn. Den internationella kritiken kommer att återkomma i förlängningen.”

Det citerade är från slutordet i mitt examensarbete jag skrev för några år sedan ang. häktning för barn. Min slutsats var att de nya reglerna om häktning för barn inte var tillräckliga för att minska häktningen av barn likväl som att de nya reglerna inte var tillräckliga för att möta den internationella kritiken.

Vi kan idag se att barn häktas mer än någonsin. Det kan i sig ha sin förklaring; personligen är jag övertygad om att borttagandet av straffreduktionen för unga myndiga (18-21) medfört att fler yngre utnyttjas för att utföra brott. Det kan vara en förklaring för fler häktningar av barn. Det är emellertid anmärkningsvärt att de häktade barnen inte får rätt till den mellanmänskliga kontakten de har rätt till. Att Kriminalvården (i slutändan pga staten) inte har/ges tillräckliga resurser ska inte drabba den enskilde. Än mindre när det rör sig om misstänkta barn som trots allt måste betraktas som oskyldiga tills annat är fastställt.

Dela gärna!

Nytt kontor!

Sedan den 1 januari 2023 har vi på Advokatbolaget Opus öppnat vårt andra kontor i Skåne, på den lilla orten Eslöv. Själv utgår jag vissa dagar från Eslöv, andra dagar från Malmö. Syftet är att täcka upp en större del av Skåne och kunna erbjuda våra tjänster till klienter på även mindre orter.

Är du intresserad av att komma i kontakt med mig för ett möte inom de områden jag är aktiv så är det bara att höra av dig!

Dela gärna!

Två år senare och det repressiva samhället är på väg med stormsteg

För två år sedan skrev jag på hemsidan ett inlägg om Moderaternas förslag om att avskaffa den villkorliga frigivningen. Efter Tidöavtalet närmar vi oss det repressiva samhället allt mer. Jag behöver tyvärr inte skriva mer än så om saken utan länkar till den tidigare artikeln. Den är (tyvärr) än mer aktuell idag.

Dela gärna!

Kartläggning av häktade barn och ungdomar

Kriminalvården har i dagarna publicerat en kartläggning av häktade barn och ungdomar mellan åren 2019-2020. Kartläggningen anknyter till viss del till det examensarbete jag skrev vid slutet av min juristutbildning. Mitt avslutande examensarbete utgjorde en kritisk granskning av de nya häktningsreglerna för barn med hänsyn till kraven i Europarådets antitortyrkonvention, FN:s antitortyrkonvention och barnkonventionen. Min slutsats av arbetet blev att vissa av de förändringar som då skulle träda i kraft möter den internationella kritiken Sverige tidigare fått vidkännas. Genom att det beslutats att häktade barn ska ha rätt till en mellanmänsklig kontakt minst fyra timmar per dag, ska det inte längre förekomma isolering av barn.

Fortsätt läsa ”Kartläggning av häktade barn och ungdomar”
Dela gärna!

LVU och fenomenet uppväxtplaceringar

I mitt yrke stöter jag ofta på föräldrar till barn som placerats enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). LVU är en lagstiftning som möjliggör att tvångsomhänderta barn och placera dem i familjehem. Omhändertagande kan ske antingen på grund av hemförhållanden eller på grund av den unges beteende. Utgångspunkten enligt LVU är att när vård med stöd av lagen inte längre behövs, ska socialnämnden besluta att vården ska upphöra (21 § LVU). Intentionen är att barn ska återförenas med sina föräldrar när syftet med vården har uppnåtts (prop. 2002/03:53 s. 84). Vården som ges utanför den unges hem ska ingå som en del i en samlad behandling med syftet att så långt möjligt skapa förutsättningar för den unge att återknyta gemenskapen med familjen under trygga förhållanden (prop. 1979/80:1 del A s. 215 och 501). Det beskrivna utgör den s.k. återföreningsprincipen.

Med detta inlägg vill jag åskådliggöra ett fenomen som nyligen uppmärksammades i en artikel i Förvaltningsrättslig tidskrift. I artikeln Uppväxtplaceringar – gråzon eller frizon för barnets bästa? uppmärksammar författarna Allison Östlund, Håkan Gustafsson och Sebastian Wejedal problematiken kring s.k. uppväxtplaceringar. Fenomenet uppväxtplaceringar är inte reglerat i lag, oavsett det förekommer det alltjämt. Uppväxtplaceringar innebär att socialtjänsten betraktar en familjehemsplacering som permanent och slutar att verka för en återförening mellan barnet och dess föräldrar.

Fortsätt läsa ”LVU och fenomenet uppväxtplaceringar”
Dela gärna!

Världens bästa jobb!

Sedan jag tog min examen från juristprogrammet har jag arbetat som biträdande jurist på Advokatbolaget Opus, Malmö. Jag har nu kommit in i arbetet ordentligt, haft förhandlingar i domstol och mycket klientkontakt. Arbetet är verkligen världens bästa; det är en ynnest att få arbeta med det man trivs med och att få hjälpa de som är utsatta och befinner sig i någon form av kris.

Som biträdande jurist åtar jag mig uppdrag som offentligt biträde i förvars- och utvisningsärenden, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag åtar mig även familjerättsliga mål om vårdnad, boende och umgänge med barn, samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LPT och LVM. Jag är öppen för alla dessa uppdrag, i det rådande har jag haft särskilt fokus på vårdnadsmål och tvångsomhändertaganden. Att jag åtar mig dessa uppdrag innebär att den som är intresserad kan begära att få mig förordnad som offentligt biträde (migrationsmål och tvångsmål) eller att jag kan anlitas i mål om vårdnad, boende och umgänge. När det gäller de senare finns det ofta möjlighet till finansiering med rättsskyddet i hemförsäkringen alt. statlig rättshjälp.

Behöver du som läser detta hjälp, går det bra att kontakta mig så ser vi till att det bokas in ett möte. Det går även att begära att jag ska förordnas som offentligt biträde. Även om jag utgår från Malmö reser jag mycket inom Sverige och jag åtar mig inte bara uppdrag i regionen. För att nå mig, se fliken kontakt ovan. Eller använd uppgifterna från mitt visitkort på bilden!

Dela gärna!

Fortsatt kritik mot förhållandena i svenska häkten

Idag publicerades den senaste rapporten från Europarådets kommitté mot tortyr (CPT) om förhållandena i (bland annat) svenska häkten. Även om det finns en del positivt utdelas det fortsatt kritik mot häktningsinstitutet i sig och den omfattande användningen av restriktioner. Något Sverige fått kritik för under väldigt lång tid.

Intressant läsning för den som är intresserad, själv ska jag fördjupa mig i rapporten så fort tid finnes och skriva ett längre inlägg. För den som är intresserad kan rapporten i dess helhet läsas på:

https://www.coe.int/sv/web/cpt/-/the-cpt-publishes-report-on-sweden

För den som är intresserad av att läsa mer om häktningar och den kritik Sverige tidigare fått, läs gärna mina uppsatser under Publikationer ovan!

Dela gärna!